მისია


აკადემიის მისიაა აღზარდოს ქართული და მსოფლიო კულტურის ღირებულებებისადმი ერთგული, დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე ორიენტირებული, მაღალი მოქალაქეობრივი და ეროვნული თვითშეგნების მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, რომლებიც დასაქმების მხრივ ადეკვატური იქნებიან საქართველოსა და საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად.

მისიის განსახორციელებლად აკადემია წლე­ბის გან­მავლობაში ამზადეს მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებს, რაც ხდება მატერიალური და აკადემიური რესურსების ოპტიმალუ­რი და მიზანმიმართული გამოყენებით.

სასარგებლო ბმულები